Kodi快捷键大全

按键功能
                 ↑                 上一个视频
                 ↓                 下一个视频
                 ←                 快退 10秒,30秒,1分钟,3分钟,5分钟,10分钟
                 \                 窗口/全屏切换
                 esc                 返回
                 backspace                 后退
                 空格键                 暂停/播放
                 Tab                 界面切换
                 M                 导航菜单
                 C                 播放列表
                 I                 视频属性
                 P                 可视化界面
                 F                 快速播放倍数 2x,4x,8x,16x,32x
                 R                 慢速播放倍数 2x,4x,8x,16x,32x
                 [                 快进10分钟
                 ]                 快退10分钟
                 X                 停止播放
                 O                 播放器处理信息
                 S                 系统关闭菜单
                 Z                 视频填充模式
                 A                 音频键
                 T                 字幕键
                 L                 字幕切换键
                 =                 音量+
                 -                 音量-
                 .                 长按快速前进
                 ,                 长按快退后退
                 数字0-9键                 快速定位时间

上键:上一个视频
下键:下一个视频
左键:快退 10秒,30秒,1分钟,3分钟,5分钟,10分钟
右键:快进 10秒,30秒,1分钟,3分钟,5分钟,10分钟

\ 键:窗口/全屏切换
esc 键:返回
backspace 键:后退
空格键:暂停/播放
TAB 键:界面切换
M 键:导航菜单
C 键:播放列表
I 键:视频属性
P 键:可视化界面
F 键:快速播放倍数 2x,4x,8x,16x,32x
R 键:慢速播放倍数 2x,4x,8x,16x,32x
[ 键:快进10分钟
] 键:快退10分钟
X 键:停止播放

O 键:播放器处理信息

更多快捷键:https://kodi.wiki/view/Keymap#Commands

可以点击安装 Kodi自定义快捷键插件 ,自定义更多快捷键操作。

相关文章